Privacyverklaring

De verwerkingsverantwoordelijke Restaurant Kampanje te Gorinchem zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wij zij persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt. 

Persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum etc. De categorieën van verwerkingen zijn digitaal en per post. 

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is. 

De verwerkingsverantwoordelijke kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene hierover. 

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen. 

Doeleinden

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van reserveringen, feesten en andere gelegenheden. 

Bewaartermijn 

De verwerkingsverantwoordelijke zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming 

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: 

Indien van toepassing contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming 
Naam FG: meneer F. Korperaal 
Postcode en Adres: 3363 JD Dorlandsweer 18 
Plaats: Sliedrecht 

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking. 

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. De verwerkingsverantwoordelijke zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd. 

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. 

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Informatie niet verkregen van betrokkene 

Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert de Verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen. 

Cookies

Verwerkingsverantwoordelijke maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. 

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Verwerkingsverantwoordelijke de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 

Wijziging privacyverklaring 

De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.